คู่มือพ่อแม่ดูแลลูกยุคไซเบอร์

คู่มือพ่อแม่ดูแลลูกยุคไซเบอร์

10 ข้อ ปฏิบัติในการดูแลช่วยเหลือเด็กติดเกมหรืออินเตอร์เน็ต

                                                          นายแพทย์บัณฑิต ศรไพศาล

1. สร้างวินัยและความรับผิดชอบตั้งแต่ยังเล็ก

พ่อแม่สามารถกำหนดวินัยให้ลูกฝึกปฏิบัติตั้งแต่ลูกยังเป็นเด็ก โดยการตั้งกฎกติกาที่ชัดเจนว่าอะไรห้ามทำบ้าง เช่น ห้ามทานอาหารไปเล่นไป เป็นต้น เด็กจะเรียนรู้ที่จะควบคุมบังคับตัวเองให้ไม่ทำในสิ่งที่ไม่ควรทำ

พ่อแม่ยังสามารถมอบหมายความรับผิดชอบให้ลูก การมอบหมายหน้าที่ให้บางอย่าง เช่น การให้ช่วยรดน้ำต้นไม้ ช่วยล้างจาน การสนับสนุนให้เด็กทำอะไรให้สำเร็จแม้จะยากลำบาก เด็กจะได้เรียนรู้ที่จะบังคับตัวเองให้ทำในสิ่งที่ควรทำ และเรียนรู้ที่จะรับผิดถ้าทำผิด อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

การนิเทศแบบมีส่วนร่วม

การนิเทศแบบมีส่วนร่วม หมายถึง การนิเทศการศึกษาอีกรูปแบบหนึ่งที่มุ่งการมีส่วนร่วม
ระหว่างผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ ในการร่วมแสดงความคิดเห็น ร่วมแก้ปัญหาและเจรจาตกลงใจที่จะดำเนินการร่วมกัน ถึงการปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน ทุกคนมีสิทธิ์เท่าเทียมกันในการดำเนินการร่วมกัน ตามวิถีทางประชาธิปไตย โดยใช้เสียงของสมาชิกส่วนใหญ่เป็นหลัก และเรียกว่าเป็นการนิเทศแบบพึ่งพา และควรใช้พฤติกรรมดังกล่าว ให้เหมาะสมกับสถานการณ์และ
เหตุการณ์ คือ
1. ใช้เมื่อครูและผู้นิเทศ มีระดับความเชี่ยวชาญในประเด็นปัญหานั้น ๆ ใกล้เคียงกัน
2. ใช้เมื่อครูและผู้นิเทศ ต้องการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจร่วมกัน และนำมาแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน
3. ใช้เมื่อครูและผู้นิเทศต้องการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจร่วมกันในประเด็นปัญหานั้น ๆ
4. ใช้เมื่อครูและผู้นิเทศต้องการให้มีการพิจารณาปัญหาร่วมกันอย่างถี่ถ้วน และรอบคอบ
หรือครูต้องการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ

กระบวนการนิเทศแบบมีส่วนร่วม สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติได้กำหนดไว้ 5 ขั้นตอน ดังนี้ อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

การนิเทศภายในสถานศึกษา

       การนิเทศภายใน เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการ และระบบการประกันคุณภาพ ที่สถานศึกษาต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งผลการนิเทศจะสะท้อนการปฏิบัติงานที่จะนำไปสู่การพัฒนาสถานศึกษาตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา
การนิเทศภายใน หมายถึง การนิเทศโดยบุคลากรภายในหน่วยงาน หรือภายในหน่วยปฏิบัติของหน่วยงาน นั้น ๆ ผู้นิเทศอาจเป็นผู้บริหาร หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน หรือผู้ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะผู้ทำการนิเทศภายในหน่วยงานนั้น ๆ
การนิเทศภายใน เป็นกระบวนการทำงานร่วมกันระหว่างผู้บริหารผู้ทำการนิเทศ และผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานเดียวกัน ร่วมพิจารณาปัญหา แสวงหาแนวทางในการแก้ปัญหา หาทางในการทำงานร่วมกัน จัดระบบนิเทศที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มีการพัฒนาเจตคติและคุณภาพของบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งจะส่งผลไปถึงคุณภาพของงาน ขวัญกำลังใจของผู้ปฏิบัติงาน และความพึงพอใจของประชาชนที่รับบริการ อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

เส้นทางใหม่สู่การเรียนรู้

imagesทางเลือกที่จะให้พี่น้องเพื่อนครูและผู้ที่สนใจ ได้ศึกษาหรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างความเข้าใจเพื่อใช้ในการพัฒนางาน อาจจะเป็นของเก่าที่เราเคยใช้ในอดีตแต่มีคุณค่าเมื่อเรานำกลับมาใช้ในปัจจุบัน หรือนวัตกรรมใหม่ๆที่กำลังเป็นที่สนใจนำมาเผยแพร่ ทั้งนี้แล้วแต่เราที่จะนำมาเสริมบูรณาการให้เกิดประโยชน์สูงสุด ท่านอาจพบความเปลี่ยนแปลงได้ที่นี่

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น